In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 


ประชากรตามทะเบียนราษฎร

  ณ  เดือน มีนาคม 2560

ชาย     14,855          คน        

หญิง    17,089          คน

รวม      31,944          คน

จำนวนครัวเรือน 16,575  ครัวเรือน

การป้องกันการทุจริต