ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง

 ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล4มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคงคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนธงไชย

 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน(ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองกระบี่

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 10 รายการ

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกา์ จำนวน 9 รายการ

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณธารา

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามเทนนิสสวนสาธารณะธารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดเรม่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว

 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนธารา 

 ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ

 ประกวดราคาจ้างเพื่อหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/วัน วงเงินร่วมทุน ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทถ้วน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ,ถนนกระบี่ ,บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPF เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

 ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 

 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ