คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

 

ประติมากรรมปูดำ

   The Mud Crabs Sculpture.
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2543 ณ ศาลาดุสิตดาลัย “อย่างที่กระบี่ ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า ป่าไม้ชายเลนนี้
อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ”
“I asked the Krabi local people for a favour to help preserve the mangrove forest. Do not destroy them. Keep them for me, for the sustainability of Thailand” Her Majesty Queen Sirikit’s speech on August 11, 2000 at Dusitalai Pavilion in Chitralada Palace .
ป่าไม้ชายเลนแห่งนี้จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ลำดับที่ 1100
ของโลกที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน มีพื้นที่ 133,120 ไร่
This 133,120 rai ( 52,631 acres) mangrove forest is ranked the 4th of most abundant swamps in Thailand and the 1100th worldwide. It is a nurturing habitat for young aquatic animals.
เทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรมปูดำทองเหลืองรมดำ งบประมาณในการก่อสร้าง 3,199,000.- บาท ประกอบด้วยครอบครัวปู 4 ตัว ตัวใหญ่กระดองกว้าง 3 เมตร ตัวเล็กอีก 3 ตัว
เพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบริเวณเขาขนาบน้ำ หน้าเมืองกระบี่
อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ชาวกระบี่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ใช้อย่างพอเพียง
เป็นประตูสู่แหล่งมหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ
Krabi Municipality has built the bronze sculpture of the Mud Crabs with the budget of 3,199,000 THB. which includes the family of 4 Mud Crabs. The biggest one is 3 m. wide. To indicate the abundance of the mangrove forest along the Khao Kanab Nam at Krabi estuary. Furthermore, the Mud Crabs sculpture subtly reminds Krabi locals to have more public consciousness to help preserve the nature
ประติมากรรมปูดำนี้ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวในนิทานอีสป เรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนให้ลูกอยู่ในระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ ประพฤติตนเป็นคนดี
The Mud Crabs sculpture implies the family binding from Aesop’s fable ‘The crab and its mother” that the parents must teach their children to be well- behaved, have self-discipline and respect their elders to suit the motto of Krabi Province “ Krabi – Lively Town, Lovely People”