คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

แผนการดำเนินงาน ปี 2562

 แผนการดำเนินงาน ประจปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (หน้า 1-60) 

 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (หน้า 61-113)

 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (หน้า 114-190)

แผนการดำเนินงานปี 2561

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนการดำเนินงานปี 2560

 แผนการดำเนินงาน 2560  

คำนำ

 บทที่ 1

 บทที่ 2

 บทที่ 3

 บทที่ 4

 บทที่ 5

 บทที่ 6
สรุป
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนการดำเนินงาน ปี 2559

ส่วนที่ 1 บทนำ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6