คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

2562

 

 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2562  

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มการาคม 2562

2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1  วันที่ 11 มกราคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มการาคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มีนาคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (รอการรับรอง) 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 13 วันที่ 27 กันยายน 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 14 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 15 วันที่ 27 กันยายน 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 16 วันที่ 27 กันยายน 2561

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 17 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 18 วันที่ 13 ธันวาคม 2561

2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 12
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 13
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 14

พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7