In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

จุลสารเทศบาลเมืองกระบี่

E-SERVICE

คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

สถิติผู้ชมเวป

000454146
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
502
604
4471
445973
6838
16235
454146

IPคุณคือ: 3.234.241.200
Server Time: 2020-07-12 19:55:39

ข่าวรับสมัครงาน 

 

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                                   จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนงาน                                                    จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย    จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  
                               - วิชาเอก/โท  ภาษาไทย       จำนวน  1  อัตรา
                               - วิชาเอก/โท  ภาษาอังกฤษ   จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                - ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสารธารณสุข

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

                -  ตำแหน่ง ภารโรง   จำนวน  1  อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  2  อัตรา

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

    

 ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

                - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 

 

เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และทาง ปปช.ได้กำหนดให้เทศบาลเมืองกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมเป็น “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” และเพื่อเป็นการสานต่อในหน้าที่ ทางเทศบาลเมืองกระบี่จึงได้จัดให้มีการอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โปร่งใส หัวใจคุณธรรม เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น
โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โปร่งใส หัวใจคุณธรรม เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ รวมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 246 คน เข้าร่วม
และในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้เป็นประธานในพีธีเปิด“โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โปร่งใส หัวใจคุณธรรม เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ในวันที่ 2 โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตลาดเก่า โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง และโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 274 คน เข้าร่วม
สำหรับโครงการ“โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โปร่งใส หัวใจคุณธรรม เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังสถานศึกษา
และในการจัดอบรมทั้ง 2 วัน นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คือคุณณรันธร มันเล็กและ วิทยากรจากสโมสรลูกปูดำ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สำหรับการอบรมนั่นบรรยากาศในการฝึกอบรมทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย เพราะมีทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้ และภาคปฎิบัติจะเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

RSS

No feed URL specified.

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต