Articles

 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 ก

 

  เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562

 เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองกระบี่

 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2539
 เทศบัญญัติ เรื่อง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2539

 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. 2539
 ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตของเทศบาลเมืองกระบี่
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองกระบี่
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2539
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ
 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน พ.ศ.2542
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2548
 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
 เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ พ.ศ. 2560

 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

 เทศบัญญัติ เรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

 การบริหารงานด้วยความสุจริต

 เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อม พ.ศ.2557

 เรียนท่านเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

 การบริหารงานด้วยความสุจริต
 เทศบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์
 เทศบัญญัติ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่