คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

Articles

 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 ก

 

  เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม แก้ไขเพิ่มเติม (แบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562

 เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองกระบี่

 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2539
 เทศบัญญัติ เรื่อง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2539

 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. 2539
 ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตของเทศบาลเมืองกระบี่
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองกระบี่
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2539
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ
 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน พ.ศ.2542
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2548
 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
 เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ พ.ศ. 2560

 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

 เทศบัญญัติ เรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

 การบริหารงานด้วยความสุจริต

 เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อม พ.ศ.2557

 เรียนท่านเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

 การบริหารงานด้วยความสุจริต
 เทศบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์
 เทศบัญญัติ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่