คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

Articles

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกระบี่

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่ 

 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่ 

 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ

  แผนพัฒนาเทศบาล
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี / พนักงานจ้าง 4 ปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายรับ - รายจ่าย - งบทดลอง

 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

 ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย 

 มาตรา 9 (6) สัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

 มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์