สถานที่ท่องเที่ยว

นวัตกรรมรางวัลต่างๆ

 

 

 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงการท้องถิ่น นักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตัวแทนภาคใต้

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการสอบบัณฑิตแนะแนว วิชาภาษาอังกฤษ

4. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภาคใต้ การแข่งขัน English Contest

 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ การเล่านิทาน และการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ โดยมีนาย โสภณ  เกียรติเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้สอนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีความเป็นเลิศจนได้รับรางวัลมากมาย ให้แก่คณะของเทศบาลเมืองกระบี่ได้รับทราบ นอกจากนั้นก็ได้นำไปดูการเรียนการสอนตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมไปถึงข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทางคณะทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

              เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่  มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และจะจัดตั้งโรงเรียน 2 ภาษา ขณะนี้เทศบาลเมืองกระบี่กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการ โดยได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนมหาราช 41 เชื่อมต่อกับถนนศฤงคารพัฒนา ซึ่งจะก่อสร้างอาคารเรียนเป็นแบบอาคารเรียน 4 ชั้น มีห้องเรียน 12 ห้องเรียน  โดยจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6  โดยใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท  ซึ่งการก่อสร้างโรงเรียน 2 ภาษาดังกล่าว  จะแล้วเสร็จในปี 2556  นี้ โดยจะมีการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองกระบี่ให้มีการก้าวหน้าเท่าทันการเจริญเติบโตของบ้านเมืองและเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาเซี่ยน

รับคำร้อง ออนไลน์

วาระประชุมสภา

ร่างรัฐธรรมนูญ

รายงานวิจัย

2558

ผลสำรวจความพึงพอใจ

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลการปฏิบัติงานนายก

2558

2557 


2556

2555

มุม asean

นับจำนวนเฟส